/ Tezler / 1958 Brüksel Expo’sundaki Türk Pavyonu: Türkiye’de 1950’lı̇ Yıllardaki̇ Mimari̇ Çağdaşlaşma Üzerine Bir Çalışma

19/1/2017 / skopbülten / Selda Bancı

 

 

Bu tez, Türkiye’de 1950’li yıllarda yaşanan mimari çağdaşlaşmayı anlamak için, 1958 Brüksel Expo’sundaki Türk Pavyonu’nu ayrıntısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Türk Pavyonu ve genel olarak Türkiye’nin Expo ‘58’e katılımı, ülkenin çağdaş ortamı hakkında önemli ve anlamlı bilgilerin sağlandığı özel örnekler olarak addedilebilir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada oluşan değişikliklere paralel olarak, Türkiye’de de savaş sonrası dönem hem mimari alanda hem de sosyo-ekonomik bağlam ve pratiklerde modern davranışlara tanık olur. Türk Pavyonu örneği, ülkedeki mimari çağdaşlaşmanın pek çok bakımdan önemli ve dikkate değer özelliklerine sahiptir.

Expo ‘58’in bir uluslararası olay olarak incelenmesinin ardından, çalışmanın ana bölümü Expo’daki Türkiye’yi ve Türk Pavyonu’nu detaylı bilgiler ışığında tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bölüm dört ana kısımda ele alınmıştır. Yeni uluslararası düzen içinde devletin rolünün tartışılmasının arkasından, ilk kısımda çağdaş mimarlık tablosu içinde Türk Pavyonu’nun yeri ayrıntısıyla incelenmektedir. İkinci kısım, Pavyon’un özel niteliklerini açığa çıkarmayı hedeflemektedir. Sonraki kısım ise sanatlar sentezi fikrinin Pavyon mimarisinde yorumlanması için gösterilen bilinçli çabayı irdelemektedir. Son kısım ise, ilk olarak, anlamları bakımından Pavyon’daki sergilemeyi ve sergi nesnelerini; ikinci olarak da, Pavyon’un ötesinde Türkiye katılımının geniş kapsamlı faaliyetlerini ve olaylarını araştırmaktadır.[1]

 

Özgün Adı: Turkish Pavilion in the Brussels Expo '58: A study on architectural modernization in Turkey during the 1950s

Yazar: Selda Bancı

Danışman: Doç. Dr. T. Elvan Altan Ergut

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mimarlık Bölümü / Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2009

 

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı