/ Tezler / 1960 Sonrası Genişletilmiş Heykel Kavramı

 

Richard Serra, "Inside Out" 

 

Bu çalışmada, 1960 sonrası heykel kavramının genişleme olanakları araştırılmış ve heykeli tanımlamada ve uygulamada önemli bir tarihsel kopuşa, yapısal dönüşüme yol açan değişim odakları saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümü resim-heykel ilişkisine ayrılmış, bu ilişkideki hiyerarşinin heykel lehine değişim süreci ele alınmıştır. İkinci bölümde heykel-kaide ilişkisi tartışılmış; heykelin anıt mantığından uzaklaşması ve modernist heykelin kaide ile bütünleşerek bağımsız bir yapı kazanması üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, “Heykel Tarihinde Radikal Bir Değişim Olarak Minimalizm” başlığı altında, mekân içindeki boşluğun heykelin bir öğesi haline gelmesi ve izleyici-sanat eseri ilişkisinin değişimi ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, postminimalist yaklaşımların heykel tanımı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu dönemin sanatçıları, gelenekselden uzak, yeni malzeme ve yöntemlerle, özgür, deneye açık ve disiplinlerarası bir yaklaşımla çalışmışlardır. Beşinci bölüm Joseph Beuys ve genişletilmiş heykel kavramına ayrılmıştır. Sanatçı tüm çalışmalarında kendini fiziksel olarak yapıtın içine dahil etmiş, genişletilmiş sanat kavramının odak noktasına kendisini koymuştur. Altıncı bölümde, Rosalind Krauss’un “Mekâna Yayılan Heykel” adlı makalesi üzerinde ayrıntılı olarak durulmuş, minimalizmin getirdiği açılımlar ve sonraki dönemin sanatsal pratikleri üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Son bölümde, 1960 sonrası disiplinlerarası sanat ortamı, genişletilmiş̧ heykel kavramı bağlamında, seçilmiş sanatçıların çalışmaları üzerinden irdelenmiştir.[1]

 

Yazar: Ayşe Değirmencioğlu

Danışman: Yrd. Doç. Şeyma Üstüner Uzunöz

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Heykel Anasanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2008

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı