/ Tezler / 1990 Sonrası Türkiye'de Çağdaş Sanatta Politik Görüntü ve Eleştiri

26/5/2016 / skopbülten

 

Fatih Balcı, Seri İlan, 2008

 

Bu tez çalışmasında Türkiye’de 1990 sonrası çağdaş sanattaki politik dönüşümler ve eleştirel sorunlar irdelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde günümüz sanat ve kültür pratikleriyle ilgili ipuçları ve tarihi referanslar içeren 20. yüzyıl sanatının bazı kritik noktaları, politik açılımlar üzerinden incelenmiş, bunların ideolojik ve toplumsal yönleri ortaya koyulmuştur.

Çalışmanın ikinci bölümünde Türkiye’de postmodernizm etkileşimleri ve post-teorilerle beraber değişen sanat pratikleri üzerinde durulmuştur. Neoliberal politikaların, dolayısıyla ekonomi ve sosyal temelli bir dönüşümün başladığı bu yıllarda değişime uğrayan eleştirel kültür ve sanat bu yeni siyasallaşma anlayışı üzerinden irdelenmiş ve bu dönüşümlerin nedenleri dönemsel olarak açıklanmıştır.

Üçüncü bölümde Türkiye’de sanatın kurumsallaşması ve eleştirel kültür üzerinden oluşturulan yeni kültür endüstrisi incelenerek bu yapılanmalara karşı alternatif girişimler de gösterilmiştir. Bu yeni yapılanmalar ve oluşan formalist politik söylemlerle sanatta eleştirinin işlevsizleşmesi üzerinde durulmuş; yeni himaye sistemleri ve beraberinde gelen çağdaş otoriter pratiklerin de sanat ve eleştiri üzerindeki etkileri tartışmaya açılmıştır.[1]

 

Yazar: Osman Odabaş

Danışman: Doç. İnsel İnal

Yer Bilgisi: Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı / Plastik Sanatlar Sanat Dalı

Türü: Sanatta Yeterlik

Yılı: 2012

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı