/ Tezler / 60'lardan Günümüze Minimalizm Bağlamında Fotoğraf Sanatı

4/2/2019 / skopbülten / Egemen Tuncer

Olafur Eliasson, “The Island Series”, 1997

 

Bu çalışma topoğrafik fotoğraf sanatının minimal sanatla paylaştığı ortak metodoloji ve bu kapsamda seri fotoğraf üzerinedir. Biçimci kurama dayanan güzel sanat fotoğrafının, kavramsal sanat olarak fotoğraf kullanımına dönüşümü metnin izleğini oluşturmuştur. Geç modernist dönemde avangardın radikalleştirdiği fotoğraf, özellikle Jeff Wall'un "Marks of Indifference: Aspects of Photography as or in Conceptual Art" (Kayıtsızlık İşaretleri: Kavramsal Sanatta ya da Kavramsal Sanat Olarak Fotoğrafın Çeşitli Boyutları) adlı makalesinde yer verdiği "belgeselden belgeye" ve "amatörleşme" bölümleri üzerinden temellendirilmiştir. Genel olarak fotoğrafın sanat dışı kullanımını taklit eden türden bir fotoğraf anlayışı, dolayısıyla fotoğrafın bir gayri şahsileştirme aracı olarak kullanımı incelenmiştir. Bu prensibi devam ettiren başta "Yeni Topoğrafikler" adıyla anılan sanatçılar olmak üzere aynı zamanda serializmden yararlanan diğer sanatçıların ardışık olarak üretilmiş fotoğraflara dayalı çalışmaları ile minimal sanatın üç boyutlu hazır malzemelere dayalı yerleştirmelerinin sistematik yapısı arasında yöntemsel bir paralellik aranmıştır. Çalışmanın amacı fotoğrafı bir envanter olarak seri biçimde kullanan günümüz sanat yapıtlarının ortak kuramsal altyapılarını hazırlamak olmuştur.

 

Yazar: Egemen Tuncer

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mürteza Fidan

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2018

 

Tezin özeti yazarı tarafından gönderilmiştir. Tamamını okumak için: minimalizm_fotoğraf.pdf

fotoğraf