/ Tezler / Akademik Sistemden Empresyonist Resim Pazarına: 19. Yüzyıl Fransa’sında Sanatçının Kariyer Gelişimi

 

 

Kıta Avrupası, 19. yüzyılda sosyal, ekonomik ve politik bağlamda pek çok dönüşüm geçirmiştir. Sosyal değişimler ve demokratik ortamın gelişmesi, Avrupalı entelektüellere kendilerini serbestçe ifade edebilecekleri alanlar sağlamış, farklı fikirler, farklı sanat kavram ve yaklaşımları rahatlıkla tartışılır hale gelmiştir. Bu dönüşümlerle 19. yüzyıl, sanatı ve sanatçıyı da derinden etkilemiştir. 19. yüzyılda Avrupa'nın buluşma noktası Paris, burjuvazinin merkezi olmasının yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılara da ev sahipliği yapmıştır. Sanat, Académie des Beaux-Arts'dan bağımsız hale gelmiş, burjuvazinin alıcı, eleştirmen ve satıcı olarak önemli yere sahip olduğu yeni bir sanat piyasası ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıl Fransa’sında sanatçı kariyer gelişimini sorgulayan bu çalışmada, sanat yaşamını etkileyen sosyal dinamikler, sanat yönetimi politikaları ve burjuvazi hâkimiyetinde gelişen yeni sanat düzeni incelenmekte, empresyonist sanatçıların akademik sistemin çöküşü üzerindeki olası etkileri ile sanat eleştirmenleri ve tacirlerden oluşan yeni sanat sisteminin gelişimi üzerinde durulmaktadır.[1]

 

Yazar: Elif İpek Akkaya

Danışman: Prof. Dr. Uşun Tükel

Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Türü: Doktora

Yılı: 2016[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin kullanımı, 08.12.2018 tarihine kadar yazar tarafından kısıtlanmıştır.

tez tanıtımı