/ Tezler / Alıntı İmgeler

13/1/2015 / skopbülten

 

Pablo Picasso, Las Meninas (infanta Margarita María), 1957

 

Alıntı imgeler başlığını taşıyan bu tez eseri raporunun amacı, bireysel çalışmalarda yaratma sürecini zenginleştiren alıntı imgelerin uygulamalı çalışmalara yansımalarını incelemek ve kuramsal çalışmalarla beraber çözümlemektir. Raporun giriş bölümünde alıntı imge kavramı kısaca açıklanmıştır. Her çağdaki sanatsal yaratımın özelliklerinin, kendi ifadesi olduğu toplum tasarısıyla nedensel bir bağlantı içerisinde bulunduğu göz ardı edilmeyerek modernizm ve postmodernizm sürecindeki imge alıntılama olgusuna kısaca göz atılmış, farklılıklar vurgulanmaya çalışılmıştır.

“Alıntı ve kolaj” başlıklı birinci bölümde rapor kapsamındaki uygulamalı çalışmalarda kolaj tekniğinin ağırlık kazanmasından dolayı, sanatta kolaj tekniğinin ortaya çıkışının alt yapısı olan endüstrileşme ve parçalanmanın oluşturduğu psikolojiye değinilmiş; yaşamsal boyut incelenerek, sanatsal pratiğe yansımaları ve kolaj tekniğinin ortaya çıkışı ve değişimi açıklanmıştır. Bireysel çalışmaların analizi yapılırken sanat tarihinde değişik akımlarda yer alan ve kolaj tekniği kullanan sanatçılardan örnekler verilerek, alıntı yapmaktaki amaç farklılıkları vurgulanmaya çalışılmıştır.

“Geleneksel, antik, primitif sanatlardan sanata” başlıklı ikinci bölümünde ise Batı dünyasına yabancı halkların sanat ve etnografik eserlerinden alıntılar yapan sanatçılardan, bireysel çalışmadan örnekler verilmiştir. Özellikle bu eserlere karşı ilginin 19. yüzyılda artmasının alt yapısına ve sanata değişik bir bakış açısı getirmesine kısaca değinilmiştir. “Popüler kültürden sanata” başlıklı üçüncü bölümde ise popüler kültür kavramına kısaca değinilmiştir. Bireysel çalışmalarla birlikte popüler kültürdeki imgelerden alıntılar yapan sanatçılardan örnekler verilmiştir.

“Plastik sanatlardan alıntı” başlıklı dördüncü bölümde alıntı ve kopyanın farkı vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Modernizm postmodernizm sürecinde başka sanatçıların eserlerinden alıntılar yapan sanatçılardan da örnekler verilerek, ortak noktalar ve amaç farklılıkları vurgulanmaya çalışılmıştır. Sonuç kısmında kuramsal çalışmaların uygulamalı çalışmalara yansımalarına değinilmiş; uygulamalı çalışmalarda batının kaynaklarından alıntılar yapıldığı ve bundan sonraki çalışmalarda doğunun kaynaklarına, minyatürlere yönelme düşüncesinin oluştuğu belirtilmiştir. Kolaj tekniği yerine serigrafi ve transfer teknikleri uygulayarak daha büyük ebatlı çalışmalar yapma düşüncesinin oluştuğu vurgulanmıştır.[1]

 

Yazar: Batu Bengü

Danışman: Doç. Dr. Ferhat Özgür

Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2004[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı