/ Tezler / Bauhaus'un Sahne Tasarımına Etkileri

30/7/2013 / skopbültenBauhaus yaşamını 1919-1933 yılları arasında sürdürmüş ünlü Alman sanat okuludur. Modern sanat ve mimarlığın oluşumuna katkıda bulunmuş en önemli eğitim kurumu olan Bauhaus’un kuruluş aşaması, 1919’da Walter Gropius’un Weimar kentinde bulunan iki sanat okulunun yöneticiliğine davet edilmesiyle başlar. Tasarım ve uygulamalı sanatlar alanında öğretim veren bu iki okulu birleştirip Bauhaus adıyla yeniden örgütleyen Gropius, böylelikle modern çağın sanat ve mimarlık açısından en devrimci girişimlerinden birini başlatmıştır. Bauhaus sayesinde o güne kadar alışılagelmiş tüm sanat kavramları değişime uğramış, sanat ve mimarlık eğitimi ilkeleri yeniden gözden geçirilmiş, etkileri günümüze kadar uzanan bir düşünce ortaya çıkmıştır.

Bauhaus’un sahne tasarımına getirdiği yenilikler de, kendi dönemi içinde oldukça radikal karşılanmıştır. Bauhaus, geleneksel olan her şeyi reddetmiş, tekniğin getirdiği tüm yeniliklerden yararlanmış, bununla beraber estetik bütünlüğün de korunmasını amaçlamıştır. Mekanik sahne ve bedenin mekan içindeki hareketi gibi teknik ve estetik sorunlara eğilmiş ve sonuçta kendinden sonra gelen bir çok tasarımcı ve yönetmene öncülük etmiştir.[1]  

 

 

Tezin yazarı: Sibel Alpar

Danışman: Y.Doç.Dr. Deniz Mutlu                  

Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Sahne Sanatları Anasanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2006

Sayfa Sayısı: 156

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden derlenmiştir.

tez tanıtımı, Bauhaus