/ Tezler / Kamusal Alanların Alışveriş Merkezine Dönüşümü: Denizli Sümerbank’tan Sümerpark’a

 

Kamusal alanlar küreselleşme, neoliberal politikalar, ucuz imarlı arsa üretimindeki sıkıntılar, kentsel dönüşüm, göç, mevzuat vb. birçok faktörün etkisinde değişime uğramaktadır. Araştırmanın ana amacı bu değişimi Denizli Sümerpark özelinde neoliberal politikalar ve kentsel dönüşüm ekseninde araştırmaktır. Araştırmanın temel hipotezi ise; Denizli’de kamusal alan niteliği taşıyan Sümerbank Fabrikası’nın bu değişime bağlı olarak bir Alışveriş ve Yaşam Merkezi Projesi kapsamında AVM’ye dönüştüğü, kamusal alan mahiyetini kaybettiği, kamusal alanların kamusal yarardan çok rant olgusu ile ön plana çıktığı ve yönetim erkinin karar alma sürecinde geniş çaplı bir taban oluşturmadığıdır. Bu çalışmanın kapsamı dâhilinde; kamusal alanın tanımı ve tarihsel olarak geçirdiği değişim, 19. yüzyıl sonrası dönem, neoliberal politikalar ve kentsel dönüşüm ekseninde incelenmiştir. Dünya, Türkiye ve son olarak Denizli özelinde olmak üzere incelemede genelden özele doğru bir yol izlenmiştir. Denizli özelinde kamusal alan niteliği taşıyan ve AVM’ye dönüştürülen benzer örneklere çalışmada yer verilmiştir. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Türkiye’de ekonomik ve kültürel anlamda kalkınma projesi olarak faaliyete geçirilen Sümerbank’ın; işleyişi, Türkiye’deki ekonomik ve kültürel etkinliği, neoliberal politikaların tesiri sonucunda özel kesim ile rekabet edebilme gücünün ortadan kalkması ve son olarak özelleştirilmesi çalışma kapsamında ele alınmıştır. Çalışmanın metodolojisi, teorik literatür araştırması, konuyla ilgili belge ve verileri inceleme, alan araştırmaları ve derinlemesine görüşmelerdir.

 

Yazar: Ulaş Kutsi Zezik

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Pınar Savaş Yavuzçehre

Yer Bilgisi: Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2014

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Görseller tezden alındı. Tamamını okumak için: sümerpark.pdf  

tez tanıtımı