/ Tezler / Kamusalın Politik İçeriğinin Mekâna Yansıması Bağlamında Kentsel Kamusal Mekânda Güç Mücadelesi

Berlin sokaklarında, John Heartfield'ın Komünist Parti için yaptığı seçim afişleri, 1928

 

Kamusal alan kavramı en yalın haliyle; insanların ortak dünyasını, bu dünyaya ve bu dünyanın biçimlenmesiyle ilgili karar süreçlerine eşit katılımı vurgular. Bu bağlamda, ortak dünyayı düzenleme edimi olan politikadan bağımsız düşünülemez. Politika güç ilişkileri ile belirlenen bir çatışma süreci olarak gündelik hayat içinde sürekli yeniden üretilir. Kamusal olmanın politik anlamıyla yüklenen kentsel kamusal mekânlar; politikanın hem konusu hem de zemini olarak, kent insanın gündelik yaşamı içine yerleşir.

Bu çalışmada kentsel kamusal mekânların, kamusalın politik anlamı açısından irdelenmesi hedeflenmiştir. Kent insanını biraraya getiren kamusal mekânlar toplumsallık niteliğinin yanında sahip oldukları politik içerikle, çeşitli politik aktörler arasındaki güç mücadeleleri tarafından biçimlenirler. Bu eksenden hareketle tezin ikinci bölümünde siyaset literatüründeki kamusal alan kavramsallaştırmaları incelenmiştir. Bu kuramsal altyapı ışığında üçüncü bölümde kamusallık kavramının kent mekânı açısından anlamı, hem tarihsel süreç içindeki gelişimi açısından hem de teorik düzeyde çözümlenmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise politik mücadele, hegemonya kavramı üzerinden ele alınmış, bu bağlamda hegemonik ve karşı hegemonik aktörlerin kentsel kamusal mekâna müdahale biçimleri incelenmiştir.

 

Yazar: Işıl Özbay Tarhan

Danışman: Yrd. Doç. Erdal Onur Diktaş

Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı/Kentsel Tasarım Bilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2016

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Tamamını okumak için: kamusal.pdf

tez tanıtımı, kent mücadeleleri