/ Tezler / Küreselleşme Sürecinde Sanatta Ötekilik

15/3/2019 / skopbülten / Barış Güner

 

Damián Ortega, Cosmic Thing, 2002.

 

Bu çalışma, güncel sanat pratiğindeki yeni yönelimlere dikkat çekerek ve küreselleşme sürecinde gündeme gelen bir dizi sorunu, kültürel, kimliksel ve politik etkenler ekseninde irdeleyerek, Batı dışındaki dünyanın sanat alanında temsil bulma/görünür olma biçimlerine odaklanacaktır. Bu süreçte beliren alternatif varoluş̧ biçimleri/tarzları ve temsiliyet modelleri üzerinde durulacaktır.

Batılı ölçeklerde çalışan ve benzer formatlarda işleyen yapılara karşı ne tür alternatif yollar mevcut ya da nasıl bir karşı koyuş alanı oluşturulmaya çalışılıyor sorusu ise, Doğulu, Orta Doğulu vb. sanatçıların küresel sisteme nasıl entegre olduğu ya da kendi kendini nasıl oryantalize ettiği meselesi üzerinden tartışılacaktır. Bu şekilde, küresel ekonomi ve kültür alanının çalışma tarzı da inceleneceğinden dolayı bir çözümleme sunmak da mümkün olabilecektir.

Bu önermenin sunulabilmesi için belirli kavramların irdelenmesi ve bazı dönemlerin mercek altına alınması bir gerekliliktir. Bu doğrultuda belirli bir çerçeveyi oluşturup günümüze kadar gelen süreci ve bundan sonrasını yansıtabilmeyi başarabilmek için post-kolonyalizm, Batıcılık ve self-orientalism, post-fordizm gibi kavramlar üzerine odaklanılacaktır.

Bu kapsamda, küreselleşme-küyerelleş̧me (globalisationglocalisation) sürecindeki temsiliyet sorununa yönelerek, Batı dışındaki coğrafyalarda üreten ya da batıda eğitim alarak kendilerini uluslararası sanat pazarında görünür kılma çabası güden sanatçıların yaklaşımlarının hangi açılardan irdelenebileceği üzerinde durulacaktır.

Bu sayede küreselleşmenin doğurduğu günümüz sanat politikalarına ilişkin sonuçlara, eleştirel, uzlaşımsal, müzakereci stratejiler üzerinden odaklanabilmek mümkün olacaktır.[1]

 

Yazar: Barış Güner

Danışman: Prof. Meriç Hızal; Prof. Dr. Rıfat Şahiner

Yer bilgisi: Işık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Bilimi Anabilim Dalı / Sanat ve Tasarım Sanat Dalı

Türü: Doktora

Yılı: 2018[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan özetinden alınmıştır.  

tez tanıtımı