/ Tezler / Modernizm Sonrası İktidar Formlarına Direnişte Sanatın ve Sanatçının Rolü

 

Richard Long, A Line in Japan, Fuji Dağı, 1979

 

Bu araştırmanın konusu, modernizmden günümüze sanatçıların iktidar formlarına karşı geliştirdiği “direnme alanları”dır. Bu direnme alanları kapitalist sistemin her noktada denetleyici bir yapı gerçekleştirememesi dolayısıyla yakalanan iktidar boşluklarında yaratılmaktadır. Araştırmada, sanat-iktidar arasındaki ilişki incelenirken Fransız düşünür Michel Foucault’nun iktidar karşıtı analizlerinden yararlanılmıştır. Tezde sanatçıların tavırlarını daha iyi anlayabilmek için, her sanatçıdan birden fazla örnek verilmiş ya da iki sanatçının çalışması karşılaştırmalı incelenmiştir.

Tezin ilk bölümünde, modernizm sonrası değişen iktidar yaklaşımları bağlamında sanatçı/özne-iktidar ilişkisi, sanatçıların sanatın kurumsallaşmasına verdikleri tepkiler, kadın sanatçıların eril iktidarı kırma çabaları ve metafiziğin sanatçılar tarafından tekrar ele alınması incelenmiştir. İkinci bölümde, iktidar formlarına direnişte ara alan olarak sanatın rolü; “toplumsal aralık”, “üçüncü alan” ve “yersizyurtsuzlaştırma” kavramları üzerinden ele alınmıştır. Tezin son bölümünde küresel kapitalizm ve güncel sanat ilişkisi çerçevesinde direnme alanları olarak yeni teknolojiler ve sanatçı inisiyatifleri ele alınmıştır.

 

Yazar: Ayşe Değirmencioğlu

Danışman: Doç. Şeyma Üstüner Uzunöz

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Heykel Anasanat Dalı

Türü: Sanatta Yeterlik

Yılı: 2013

 

tez tanıtımı