/ Tezler / Otto Dix, Pablo Picasso, Leon Golub ve Fernando Botero’nun Savaş Temalı Resimlerinden Seçilmiş Örnekler Üzerine Bir İnceleme Çalışması

21/4/2015 / skopbülten

 

Leon Golub, Mercenaries II (Paralı Askerler II), 1979

 

Bu çalışmada insanlık tarihinde kırılmalara sebep olan savaşlara odaklanmış olan resimler, bir yandan sanat tarihi öte yandan da toplumsal tarih ile olan bağları esas alınarak incelenmiş; sanatçıların yakın tarihteki savaşlara dönük kişisel tutumları, kendi ürünleri ile tanıklık ettikleri tarihsel dönem arasında kurdukları ilişkiler ve söz konusu sanat ürünlerinin yarattığı tartışmalar saptanmaya çalışılmıştır. Sanat tarihi, pek çok sanatçının yaşanan toplumsal travmalara karşı kayıtsız kalmadığını, tersine onları üretici etkinliklerinin temel problemleri içine kattıklarını göstermektedir. Bu bağlamda çoğu sanatçı kendi döneminin de ötesine geçerek bu travmaları bir olgu olarak ortaya koymuştur.

Otto Dix, Pablo Picasso, Leon Golub ve Fernando Botero gibi önde gelen sanatçılar, yakın tarih savaşları sırasında ve sonrasındaki tutumları ile sanat tarihinde yer edinmişlerdir. Savaş olgusu ile sanat üretimi arasındaki ilişki sanatçıların hem sanata hem de hayata ilişkin görüşlerinin belli bir netliğe kavuşması bakımından, ‘Savaş Dönemi Sanat’ başlığı altında kavramsallaştırılmıştır. Bu çalışmada, sanatın toplumsal algıda derin etkiler yaratma yeteneğini ortaya koymuş bir dizi sanat eseri inceleme konusu yapılarak, uygarlığın savaş ve şiddet sarmalını hâlâ aşamadığı bir tarihsel anda sanatın tarihsel birikiminden gelen olanakları yeniden ortaya konmuştur. Bu çalışma Otto Dix, Pablo Picasso, Leon Golub ve Fernando Botero’nun bütün ürünlerini kapsamamaktadır. Söz konusu sanatçıların savaş olgusunu ele alan çalışmalarına odaklanılmış ve bunlar arasından ise en çok tartışılan kimi eserler ile çalışma sınırlandırılmıştır.[1]

 

Yazar: Engin Aslan

Danışman: Doç. Suat Karaaslan

Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2013[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.