/ Tezler / Özne Nesne İlişkisi Bağlamında Yığın Nesneleri

 

Hannah Höch, Yüksek Finans, 1923.

 

Toplumun, ekonomik ve kültürel açıdan benzersiz bir dönemini anlatan modernizmin yarattığı bir fenomen olan "yığınlar", önceki dönemlerde karşılaşılan doğal veya insan yapımı şeylerin yığınlaşmasından farklı bir anlam taşımaktadır. Kültürel olarak kentleşme ve göç olgusu insan yığınlarını ve yeni bir toplumsallığı yaratırken, ekonomik olarak hızla artan seri üretim ve tüketim de yığın nesnelerin oluşmasını sağlamıştır. Yığınlar, parçalanmışlığın, yalıtılmışlığın, görünmezliğin, geçiciliğin, birikmişliğin toptan kayıtsızlık biçimini aldığı bu dünyada yeni bir görü ve bilincin görsel tanığıdır. Günümüzde her şeyin ticari değer kazandığı, sınır tanımadığı, kamusal alanlarımızdan özel alanlarımıza kadar tüketimle yönlendirildiğimiz, artık daha çok tükettiğimiz, kendimizden bir şey katamadığımız bir kültürün içinde, boşluğun, derinliksizliğin post manzaralarıdır. Yaşadığı yüzyılın ve çağının tanığı olarak sanatçılar, aynı zamanda içinde yaşadığı toplumsal yapının birer öznesidir. Tez kapsamında oluşturulan çalışmalarla toplumsal yapıda özneler tarafından fark edilmeyen "yığın" fenomeninin görsel imgelere dönüştürülmesi sürecinde resimlerde beliren anlamla yeni bir bilinç ve öznellik yaratılmaya çalışılmıştır. Resimlerde öznelerin bilincini ve algısını yönlendiren medya, reklam ve tüketim imgeleri kendi anlamlarından soyutlanarak çeşitli anlam kümeleri oluşturulmuştur. Farklı kaynaklardan alınan bu imgelerin yan yana, üst üste binen katmanlarının oluşturduğu anlam ve plastik dille var olan gerçeklik sorgulanmıştır.[1]

 

Yazar: Ümit Güvendi Ulutaş

Danışman: Prof. Hüsnü Dokak

Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

Türü: Sanatta Yeterlik

Yılı: 2016[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı