/ Tezler / Rafa Kaldırılmış Bir Tezin Sanat Yapıtı Olarak Sanatsal/Akademik Çalışma Bağlamında Sınırlarının Sorgulanması

 

Ayfer Karabıyık, 2014

Yer: Erzurum Arkeoloji Müzesi

Bölüm: Katliam Bulguları

 

Bu çalışma, Yüksek Lisans bitirme tezi olarak ‘Çağdaş Sanat Müzeciliği Kapsamında Türkiye’de Müzecilik Hareketleri’ başlığıyla sunulmuş tez çalışmasının, hem ele aldığı konuyu hem metodolojik yaklaşımını ele alıp yeniden sorgulamayı amaçlar. Söz konusu tezin konusunun da sanat müzeleri olması dolayısıyla, müze-akademi-sanat-tez kavramları arasındaki ilişkiler sorgulanır. Müze ve tez uygulamaları Batı’nın bilimsel/akademik araştırma biçimi olarak dünyaya yayıldığına göre, bu kavramlar modernizm bağlamında ele alınır.

Bu çalışma, bir sanatçının akademik olarak kabul görmesinin bir ön koşulu olan tez çalışması yapmasının gereklilikleri üzerine bir sorgulama alanı açmayı amaçlar. Aynı zamanda rafa kaldırılmış bir Yüksek Lisans tezi, bir sanat yapıtının konusu olarak yeniden dolaşıma sokularak sanatsal çalışma-akademik çalışma sınırları sorgulanır. Bu çalışmada ‘bir sanatçı için gereksiz bir zorunluluk’/‘bir akademisyen için olmazsa olmaz bir gereklilik’ olan tez-eser çalışması ikileminden hareketle geliştirilecek yeni yöntemlerin mümkün olup olmadığıyla ilgili bakış açıları geliştirilmektir.

Çalışmanın üç bölümden oluşması planlanmaktadır. Birinci bölümde; bilgiyi aktarma, ayrıştırma, kategorileştirme vb. kavramlarının doğduğu Batı düşünce sistemi bağlamında; bilgiyi üretme, muhafaza etme, depolama aygıtı olarak iş gören müze ve ansiklopedi kavramları irdelenecektir. İkinci bölümde; birinci bölümden elde edilen veriler doğrultusunda ‘sanatçı-akademisyen’ kimdir? sorusu, sanat (sanatçı) pratikler(i) - akademik (akademisyen) pratikler(i) bağlamında değerlendirilecektir. Üçüncü bölümde; yapıt olarak sunulacak çalışma, birinci ve ikinci bölümler doğrultusunda gerekçelendirilerek bir sonuca varılması beklenmektedir.[1]

 

Yazar: Ayfer Karabıyık

Danışman: Doç. Gülçin Özdemir

Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı / Resim Programı

Türü: Sanatta Yeterlik

Yılı: 2014

 [1] Tez özeti için yazara teşekkür ederiz.

tez tanıtımı